Programang Pag-recall at Pagpalit ng Baterya ng HP Notebook Computer at Mobile Workstation para sa Kaligtasan

Kontakin Kami - Email Web Assistance Form

Para sa tulong, sagutan ang form sa ibaba at i-click ang "Humingi ng Tulong". Pakibigay ang numero ng inyong order kung mayroon.

Kinakailangang Patlang **

Mga Impormasyon sa Pagkontak

Pangalan*

Apelyido*

Kompanya

Email Address*

Numero ng Telepono*

Mga Impormasyon sa Address

Address 1*

Address 2

Lungsod*

Bansa*

Postal Code*

Impormasyon Tungkol sa Tulong

Pangalan ng Produktong Notebook*

Serial Number ng Notebook *

Bar Code Number ng Baterya

Numero ng Order

Ito ba ang orihinal na bateryang isinama sa inyong notebook PC?
Oo Hindi